Zásady zpracování osobních údajů


1.    Kdo jste?
Jsme společnost Complex technology s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 090 22 376, zapsaná pod C 116734, vedenou u Krajského soudu v Brně. Nadále se budeme označovat jako „Správce“ (popř. „my“) a Vás budeme označovat jako „Vy“, nebo také „subjekt údajů“.
2.    Co je toto za dokument a co zde naleznu?
S ohledem na skutečnost, že jste si vytvořili Uživatelský profil na stránkách naší služby, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje. Podle GDPR jsme tak správcem osobních údajů a máme povinnost Vás informovat o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.
Tento dokument je rozdělen na dvě části:
-    v první části Vám chceme sdělit, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případě cookies v souvislosti s tím, že navštívíte náš web,
-    v druhé části Vám chceme sdělit informace o tom, za jakými účely, jaké kategorie osobních údajů, po jakou dobu apod. osobní údaje zpracováváme a zároveň jaká jsou Vaše práva.
COOKIES

3.    Co jsou to Cookies?
Nebudeme to brát složitě – cookies jsou malé krátké textové soubory, které vytváří webové stránky, které navštívíte a které se ukládají do Vašeho prohlížeče. Zjednodušeně řečeno nám Cookies pomáhají si zapamatovat Vaše preference (např. jazyk), nebo nám umožnují přizpůsobit vzhled naší stránky (např. pro mobilní zobrazení).
4.    Jaké používáte Cookies a za jakými účely?
Seznam Cookies a účely za kterými je užíváme, stejně tak i další informace naleznete zde:
Cookies    Účel     Právní titul    Doba uložení
Nezbytné cookies    Funkční a technické zabezpečení zobrazování stránky    Nepodléhají povinnosti souhlasu    Neomezeně
Marketingové Cookies    Sledování efektivity reklamních kampaní pro poskytnutí relevantnějších služeb a lepší reklamy podle Vašich zájmů     Souhlas    Po dobu udělení souhlasu
Funkční Cookies    Pamatování Vaši volby (např. jazyk)    Souhlas    Po dobu udělení souhlasu
Analytické Cookies    Vytváření statistik a analýz uživatelů stránek    Souhlas    Po dobu udělení souhlasu

5.    Mohu Cookies nějak vyloučit?
Ano, než se začnou ukládat Cookies, tak se Vás na stránkách ptáme, jestli s tím souhlasíte, přičemž kromě nezbytných Cookies, které jsou důležité vůbec proto, aby Vám naše stránka fungovala správně, bez Vašeho souhlasu žádné neukládáme. Je tedy Vaši svobodnou volbou, zda se proto rozhodnete.
Mimoto můžete Cookies odmítnout a následně i smazat volbou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Návody naleznete zde:
-    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
-    Google Chrome: https://support.google.com/
-    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
-    Opera: https://help.opera.com/cs/latest/
-    Safari: https://support.apple.com/ 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.    Co to jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace o identifikované, či identifikovatelné osobě. Lidsky řečeno, osobní údaje jsou všechny informace, které jste nám sdělil/sdělila anebo je o Vás máme. Pro účely tohoto dokumentu uvádíme následující příklad:
Kategorie osobních údajů    Příklad
Identifikační údaje    Jméno, příjmení, pseudonym, login apod.
Kontaktní údaje    Telefonní číslo, e-mail, adresa Skype apod.
Adresní údaje    Adresa sídla či bydliště
Obsah komunikace    Informace, které nám subjekt údajů sdělí v případě, že nám zasílá zprávu či vyplňuje kontaktní formulář
Výše uvedené kategorie jsou pouze příklady, neznamená to, že o Vás zpracováváme všechny výše zmíněné osobní údaje. Naopak – jaké o Vás sbíráme osobní údaje se dozvíte v konkrétních případech uvedených níže.
7.    Na základě čeho můžete zpracovávat moje osobní údaje?
Za jakých podmínek o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje je dáno přímo GDPR. Vaše osobní údaje můžeme (někdy i musíme) zpracovávat z následujících důvodů:
-    jste nám k tomu dali souhlas;
-    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou mezi námi uzavřeme, nebo se chystáme uzavřít;
-    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
-    zpracování je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů (popř. jiné fyzické osoby);
-    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterou jsme pověřeni;
-    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, a to našich nebo třetí straně.
-    Na základě jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme zjistíte níže pod otázkou č. 8.
8.    Jak o mě zpracováváte osobní údaje, po jakou dobu a proč?
Ke zpracování osobních údajů přistupujeme maximálně zodpovědně a vážně – proto Vás chceme co nejpřehledněji informovat, za jakým účelem osobní údaje o Vás zpracováváme. 
Pokud se nám v rámci naší aplikace zašlete dotaz, popř. vyplníte kontaktní formulář, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:
Účel    Rozsah zpracování    Právní titul    Doba zpracování
Zodpovězení dotazu a související komunikace    - Identifikační údaje;
- Kontaktní údaje;
- Adresní údaje;
- Obsah komunikace.    Oprávněný zájem    Po dobu trvání komunikace, maximálně 1 rok po posledním kontaktu s Vámi

Dlužno dodat, že bez výše uvedeného zpracování osobních údajů Vám nejsme schopni Vám odpovědět, ani s Vámi komunikovat. Nejedná se tedy o žádné složité operace zpracování.
V rámci zpracování osobních údajů některé údaje zpracováváme na základě tzv. oprávněného zájmu. Ten se užije v případě, kdy není vhodné pro zpracování zvolit jiný právní titul, zejména souhlas. V tomto případě tak ke komunikaci nepotřebujeme nutně Váš souhlas, neboť je v nejlepším našem zájmu, abychom komunikovali se svými zákazníky či potenciálními zákazníky.

V případě, že nám dáte souhlas (např. v rámci Cookies) k užití „marketingových cookies“ a svolíte se zasíláním obchodních sdělení na míru, provádíme tzv. profilování, na základě kterého vyhodnocujeme, co by se Vám mohlo líbit a podle toho Vám zašleme nabídku či jiné propagační materiály.
9.    Kdo má k osobním údajům přístup?
Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě, přičemž v drtivé většině případů k nim máme přístup pouze my, popř. naši zaměstnanci a osoby v podobném postavení. V některých případech však pověříme jinou osobu, která pro nás osobní údaje zpracovává, přičemž v takovém případě máme s danými osobami uzavřené příslušné smlouvy. V dalších případech (zejména v případě zprostředkování) Vaše osobní údaje s Vašim svolením předáváme společnostem, jejichž produkty či služby Vám zprostředkováváme. 
Příjemce    Důvod zpřístupnění
Poskytovatel analytických a statistických nástrojů, včetně poskytovatelů technologie Cookies    Tento poskytovatel nám umožňuje tvořit přehledy pro zlepšování naší služby, popř. pro zápis a čtení informací z Cookies

10.    Jaká mám práva?
V rámci GDPR máte samozřejmě několik práv, která můžete uplatnit v závislosti na tom, na základě jakého právního základu Vaše osobní údaje zpracováváme. Pro přehlednost proto uvádíme následující tabulku, která Vám pomůže rozpoznat, jaká práva můžete uplatnit či nikoliv (s ohledem na skutečnost, že ne všechny právní tituly jsou přiléhavé si dovolujeme uvést pouze ty relevantní):
Právo na:    Souhlas    Splnění smlouvy    Splnění právní povinnosti    Oprávněný zájem
přístup    Ano    Ano    Ano    Ano
opravu    Ano    Ano    Ano    Ano
výmaz    Ano    Ano    Ano    Ano
omezení    Ano    Ano    Ano    Ano
přenositelnost    Ano    Ano    Ne    Ne
námitku proti zpracování    Ne    Ne    Ne    Ano
odvolání souhlasu    Ano    Ne    Ne    Ne
stížnost k Úřadu    Ano    Ano    Ano    Ano

10.1.    Právo na přístup
Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme či nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a zároveň právo získat kopii takových osobních údajů.
10.2.    Právo na opravu
Snažíme se zpracovávat pouze aktuální informace o Vás a ty chybné po opravě vymazat. To však nebrání tomu, abyste nás sami požádali o opravu osobních údajů, které již nejsou aktuální, či jsou chybné.
10.3.    Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V případě, že vaše osobní údaje nepotřebujeme, ihned je mažeme. To však nic nemění na tom , že máte právo, abychom bez odkladu vymazali (popř. anonymizovali) vaše osobní údaje, a to za předpokladu, že je dán některý z následujících důvodů:
-    osobní údaje již nejsou pro dané účely výše potřeba;
-    odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
-    vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a my vyhodnotíme, že tento oprávněný zájem nepřevažuje nad Vašimi právy (v případě marketingových účelů na základě oprávněného zájmu tyto údaje vymažeme ihned);
-    zpracování bylo protiprávní;
-    výmaz nám ukládá právo České republiky či právo EU.
Toto právo však není absolutní, někdy totiž vaše osobní údaje nemusíme/nesmíme vymazat, je tomu tak v těchto případech, kdy je zpracování nezbytné:
-    pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
-    pro splnění zákonné povinnosti;
-    z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
-    pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
-    pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Je však dost možné, že žádný z případů výše vůbec nenastane, takže nemusíte mít obavy, že bychom Vaše osobní údaje nevymazali.
10.4.    Právo na omezení zpracování
Zároveň máte právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, a to v jednom z těchto případů:
-    popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou ke ověření jejich přesnosti;
-    zpracování je protiprávní, odmítnete výmaz osobních údajů a budete vyžadovat omezení jejich použití;
-    již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale vy po nás budete požadovat jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
-    vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a to až do doby posouzení její oprávněnosti.
10.5.    Právo na přenositelnost
Ačkoliv to zní zvláštně, v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytly, Vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.
10.6.    Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu
V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování odůvodněnou námitku. V případě tohoto zpracování pro účely přímého marketingu, nemusíte žádost odůvodňovat a my v souladu s GDPR ihned přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. 
V ostatních případech máme právo Vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda Vaše práva mají přednost před naším oprávněným zájmem.
10.7.    Právo na odvolání souhlasu
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.
Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.
10.8.    Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte pochopitelně právo obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
11.    Jak svoje práva mohu uplatnit?
Svoje práva můžete uplatnit jednoduše, a to e-mailem na adresu ondrej.hriadel@cxtech.cz. Dovolíme si vás jen upozornit, že nejprve musíme ověřit vaši totožnost.
11.1.    Předáváte moje osobní údaje mimo EU?
Nikoliv.
11.2.    Používáte v rámci zpracování automatizované individuální rozhodování?
Nikoliv.
11.3.    Od kdy je tento dokument pro mne závazný?
Od 1.1.2020